Kartleggingsinstruks: Kartlegging av Naturtyper etter NiN2 i 2019

Instruksen beskriver kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN), slik kartleggingen utføres i oppdrag for Miljødirektoratet i 2019. Instruksen beskriver også hvordan den økologiske lokalitetskvaliteten til hver naturtype fastsettes.

Kartleggingen som beskrives er en utvalgskartlegging, der kun arealene som tilfredsstiller kriteriene for en naturtype etter Miljødirektoratets instruks skal kartfestes.

Instruksen beskriver kartlegging av 105 naturtyper, hvorav 82 er rødlistet i henhold til Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Artsdatabanken), mens 23 er fastsatt etter anbefaling fra en ekspertgruppe bestående av Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og NTNU Vitenskapsmuseet. Artsdatabanken og Naturhistorisk museum i Oslo har deltatt som NiN-rådgivere i ekspertgruppa.

Metoden for å vurdere lokalitetskvalitet er utarbeidet av en tilsvarende ekspertgruppe. All kartlegging som følger denne instruksen skal gjøres med NiN-app.


Type:
Veileder
Nummer:
M-1287
Språk:
NB

Publisert:
15.02.2019 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
308 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema