Kartleggingsinstruks - Kartlegging av Viktige naturtyper for naturmangfold etter NiN2 i 2018

Denne instruksen beskriver kartlegging av Viktige naturtyper for naturmangfold etter Natur i Norge (NiN) slik kartleggingen utføres i oppdrag for Miljødirektoratet i 2018. Instruksen beskriver også hvordan den økologiske lokalitetskvaliteten til hver Viktig naturtype for naturmangfold fastsettes.

Kartleggingen som beskrives er en utvalgskartlegging, der kun arealene som tilfredsstiller kriteriene for en Viktig naturtype for naturmangfold skal kartfestes. Instruksen beskriver kartlegging av 76 Viktige naturtyper for naturmangfold, hvorav 50 er rødlistet i henhold til Norsk Rødliste for Naturtyper 2011 (Artsdatabanken) mens 26 er fastsatt etter anbefaling fra en ekspertgruppe bestående av Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og NTNU Vitenskapsmuseet. Metoden for å vurdere lokalitetskvalitet er også utarbeidet av ekspertgruppa. All kartlegging som følger denne instruksen skal gjøres med NiN-app. Dette er versjon datert 28. juni 2018.


Type:
Veileder
Nummer:
M-1102
Språk:
NB

Publisert:
18.09.2018 00:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Omfang:
222 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker