Oktober 2018

Kunnskapsgrunnlag for omsetningskrav i skipsfart

Type: Rapport | Nummer: M-1125 | Utgiver:

26.10.18 Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har sammen utredet et teknisk kunnskapsgrunnlag for et...

Underlag om vederlagsfri levering av oppfisket marint avfall i havner

Type: Rapport | Nummer: M-1127 | Utgiver: SALT, Mepex

23.10.18 Rapporten presenterer kunnskapsgrunnlag for å vurdere ulike modeller for en fremtidig løsning med...

Miljøkrav for slakterier og kjøttbearbeidende industri

Type: Faktaark | Nummer: M-1113 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.10.18 Miljøutfordringene i bransjen er særlig knyttet til utslipp av organisk materiale, næringssalter ...

Miljøkrav for fiskeforedlingsindustri

Type: Faktaark | Nummer: M-1112 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.10.18 Miljøutfordringene i bransjen er særlig knyttet til avløpsvann, lukt, avfall, energi og kjemikali...

Tre forskjellige historier om en varmere verden mot 2100

Type: Faktaark | Nummer: M-1118 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.10.18 Hvordan vil global oppvarmingen utvikle seg? Og hva vil det bety for livet på jorda? Hvilke...

Virkninger av 1,5 °C global oppvarming

Type: Faktaark | Nummer: M-1117 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.10.18 Ekstremhendelser vil øke betydelig i en verden som er 1,5°C varmere enn førindustriell tid, og de...

Hovedbudskap fra rapporten om 1,5°C

Type: Faktaark | Nummer: M-1116 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.10.18 Menneskelig aktivitet siden før-industriell tid og frem til 2017 har ført til en global oppvarmin...

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation - Annual report 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1062 | Utgiver:

11.10.18 This monitoring report presents data from 2017 and time-trends for the Norwegian programme for...

Screening Programme 2017 - AMAP Assessment Compounds

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1080 | Utgiver:

12.10.18 This report summarizes the findings of a screening study on the occurrence of emerging substances...

Utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall

Type: Rapport | Nummer: M-1114 | Utgiver:

04.10.18 Det er gjennomført en konsekvensvurdering av tre alternative forslag til en forskrift med pålegg ...