Kildesporing av miljøgifter i kveite, basert på innhold av organiske og uorganiske miljøgifter i sedimenter fra ytre Sklinnadjupet

Grunnet forhøyd innhold av miljøgifter i atlantisk kveite, har Fiskedirektoratet stengt fiskefelt ved ytre Sklinnadypet i Norskehavet for fiske av denne arten. Det har ved flere anledninger i perioden 1999-2018 blitt tatt prøver av sediment fra stasjoner i og omkring ytre Sklinnadjupet, bla. i forbindelse med MAREANO og Equinor tokt.

I dette prosjektet er i alt 34 sedimentprøver fra området analysert for en lang rekke miljøgifter som en innledende kartlegging av eventuelle kilder til bioakkumulering i kveite. For en lang rekke av miljøgiftene, herunder pesticider, klorerte hydrokarboner, metaller og PAH ble det ikke påvist innhold over deteksjonsgrensene eller nivåene tilsvarte bakgrunnsnivåer. Det ble stedvis påvist forhøyede nivåer av klorparafiner, dioksiner og kvikksølv. Konsentrasjonen av disse var fortsatt lave og innenfor nivåer målt i andre områder langs norskekysten. Ingen av de analyserte sedimentene i og rundt ytre Sklinnadjupet viste forhøyde miljøgiftkonsentrasjoner som forklarer de forhøyde nivåene av miljøgifter i kveite fra dette området. Dette kan skyldes at en eller flere kilder ikke er identifisert.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1128
Språk:
NB

Publisert:
01.11.2018 00:00:00
Forfatter:
Akvaplan-niva
Omfang:
31 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema