Handlingsplan for elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) 2019-2028

Handlingsplanen for elvemusling inneholder en kunnskapsoversikt og en tiltaksplan som angir mål og prioriterte tiltak. I et langsiktig perspektiv er målet for forvaltningen at elvemusling skal finnes i livskraftige populasjoner i hele Norge, alle nåværende naturlige populasjoner skal opprettholdes og sikres en tilfredsstillende rekruttering og alle vassdrag med elvemusling skal ha god økologisk tilstand eller bedre. Resultatet av målsettingen skal medføre at elvemusling skal fjernes fra den norske rødlisten ved at den oppnår kategorien «livskraftig» (LC). 

Arbeidsmålene for planperioden 2019-2028 er delt inn i fem hovedsatsingsområder: 1. Kartlegging og overvåking, 2. Organisering, databaser, informasjon og veiledning, 3. Kultivering, 4. Kalking og 5. Sektorsamarbeid og bruk av lovverk. Arbeidsmålene er overordnede og på nasjonalt nivå. Selv om vi ikke kjenner alle detaljer i utbredelsen, har vi i dag (2018) opplysninger om levende elvemusling fra 410 lokaliteter. I tillegg er arten forsvunnet eller dødd ut i mer enn 130 lokaliteter.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1107
Språk:
NB

Publisert:
13.11.2018 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
64 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema