Areal påvirket av hydrokarboner (THC) i Nordsjøen, 1996 – 2015

Indikatoren "Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner" er foreslått i forbindelse med forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerak for å si noe om påvirkning fra petroleumsvirksomheten.

For å kunne operasjonalisere denne er det gjennomført et prosjekt i 2016 i regi av DNV GL og Akvapla niva. De har gått gjennom aktuelle overvåkingsresultater som er lagret i miljøovervåkingsdatabasen MOD og beregnet THC-kontaminert areal i Nordsjøen (region I – IV) på nytt ved bruk av dagens metodikk som er beskrevet i Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomhet til havs (M-300|2015). Både regions/subregions- og felt/installasjonsspesifikke verdier er beregnet både mot (sub)regional LSC og THC>50 mg/kg. De kontaminerte arealene er lagt inn i MOD.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-952
Språk:
NB

Publisert:
20.02.2018 00:00:00
Opphav:
Akvaplan-niva AS/DNV GL
Omfang:
45 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema