ØKOFERSK Delprogram 4 - Sør

Basisovervåkingen i delprogrammet «Økofersk Sør» omfattet 11 såkalte Biolok-sjøer i 2017. I fire «kalkfattige» innsjøer hadde to «god» økologisk tilstand, mens denne var «moderat» i de to andre. I «svært kalkfattige» innsjøer ble en vurdert til å ha «god» tilstand, tre til å ha «moderat» tilstand, mens den var «dårlig» i de tre siste. Vannkjemiske forsuringsparametere hadde større innvirkning på den endelige klassifiseringen i de «kalkfattige» enn i de «svært kalkfattige» innsjøene.

Av de biologiske indeksene som inngår i kvalitetselementet «invertebrater» ga Forsuringsindeks 1 best tilstand i de «kalkfattige» sjøene, mens småkrepsindeksen LACI-2 ga dårligst. I de «svært kalkfattige» innsjøene var det LACI-1 som indikerte best tilstand, og bunndyrindeksen MultiClear dårligst. Det var til dels stor variasjon mellom delindeksene i dette kvalitetselementet. Labilt aluminium var den vannkjemiske forsuringsparameteren som systematisk ga dårligst tilstand, mens det var relativt godt samsvar mellom ANC og pH.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1056
Språk:
NB

Publisert:
19.12.2018 00:00:00
Opphav:
Faun Naturforvaltning
Omfang:
54 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker