Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Østfold

I Østfold er det gjennomført supplerende kartlegging av naturtyper i jordbrukets kulturlandskap som en del av “Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold”.

I løpet av 2008 ble det kartlagt 75 lokaliteter, der 18 hadde verdi A (nasjonalt viktige), 22 verdi B (regionalt viktige) og 35 hadde verdi C (lokalt viktige). Lokalitetene dekket et areal på 1554,6 daa, der 431,6 daa er av lokaliteter med verdi A, 626,3 daa med verdi B og 496,7 daa med verdi C. Flest lokaliteter, til sammen 21, ble avgrenset i naturtypen naturbeitemark. Det ble også registrert forholdsvis mange lokaliteter i typene store gamle trær med 13 lokaliteter, og parklandskap, der 12 lokaliteter ble kartlagt. Andre kulturmarkstyper som ble registrert, var artsrik veikant, hagemark, beiteskog, kystlynghei og småbiotoper. Også noen kulturpåvirkede lokaliteter i andre hovednaturtyper ble avgrenset, blant annet syv lokaliteter med strandeng og strandsump og seks lokaliteter med urterik kant.


Type:
Rapport
Nummer:
M-775
Språk:
NB

Publisert:
28.11.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
98 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema