Kartlegging av utslippskilder og gjennomgang av måle- og beregningsmetoder

Prosjektet omfattet kartlegging av utslipp av metan og andre flyktige organiske forbindelser NMVOC fra landbaserte petroleumsvirksomheter i Norge (Ormen Lange Landanlegg og Hammerfest LNG).

Eksisterende og nye metoder for å bestemme utslippsmengder ble dessuten sammenlignet og vurdert. Det ble funnet at forskjellige kvantifiseringsmetoder gir til dels svært forskjellige utslippsmengder. Prosjektet anbefaler derfor flere oppfølgende undersøkelser for å avklare hvilke metoder som er best egnet for framtidig bruk.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-650
Språk:
NB

Publisert:
09.02.2017 00:00:00
Opphav:
add novatech as
Omfang:
48 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema