Evaluering av metode for naturfaglige registreringer i skogvernarbeidet basert på Natur i Norge-systemet

I en serie på tre notat foreslo Miljødirektoratet våren 2016 ny metodikk for naturfaglige registre-ringer i skogvernarbeidet og ny metode for fastsetting av verneverdi basert på registreringene. Forslaget hadde som mål at metode for fastsetting av verneverdi skulle være objektiv, repeterbar og gi grunnlag for å rangere skogområder etter deres egnethet til å oppfylle målsettingene for skogvernet på kort og lang sikt.

Følgende variabler var foreslått som primære indikatorer for verneverdi: areal med naturskog, volum av død ved, dødved-kvalitet, tetthet av trær med spesi-elle livsmedier, forvaltningsareal, forekomst av rødlistete naturtyper, forekomst av rødlistete ar-ter, områdets størrelse og områdets arrondering/kjerneareal. Basert på registreringene i felt skulle hver av disse gis en samlet verdi for hele det kartlagte området på en firegradig skala. Den samlede verdien skulle fastsettes som en vektet sammenstilling av indikatorverdiene på en femgradig skala. Forslaget tok utgangspunkt i metoder og tekniske hjelpemidler utviklet for kart-legging av grunntyper av natursystem i Natur i Norge-systemets versjon 2 (NiN 2.0). Evalue-ringen og anbefalingene som presenteres i denne rapporten er basert på uttesting av metodene i områdene Oksdøla og Lakshølhaugen–Skardbergfjellet, begge i Namdalseid kommune, og Storgaulstadhøgda i Steinkjer kommune.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-698
Språk:
NB

Publisert:
23.02.2017 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
80 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema