Framtidige mengder uorganisk farlig avfall

I Norge oppstår det årlig omtrent 500.000 tonn uorganisk farlig avfall. Størsteparten er lavkonsentrat svovelsyre fra Kronos Titan og flygeaske fra avfallsforbrenningsanlegg.

Andre uorganiske farlige avfallstyper som oppstår i Norge utgjør relativt moderate volumer som i stor grad eksportert. Samlet utgjorde disse 68.000 tonn i 2014 fordelt på 25 EAL koder.Behovet for avfallsforbrenning vil holde seg relativt stabilt både sett ut fra avfallsmarkedet og varme/energi-markedet.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-552
Språk:
NB

Publisert:
02.05.2016 00:00:00
Opphav:
Mepex
Omfang:
29 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema