Kaldventilering og diffuse utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Sammendragsrapport

Rapporten omfatter kartlegging av kilder til direkteutslipp av metan og NMVOC fra norske sokkelinnretninger, oppdatering av utslippsoversikter, utarbeiding av bedre metoder for kvantifisering av utslippene og vurdering av utslippsreduserende tiltak.

Totalt 48 potensielle utslippskilder ble identifisert, et mindre antall av disse står for mesteparten av utslippene. De årlige direkteutslipp av metan og NMVOC ble estimert til henholdsvis ca. 12 500 tonn og ca. 7 500 tonn (2014), vesentlig lavere enn tidligere rapporterte utslipp. Usikkerheten er imidlertid høy, spesielt for bidraget fra diffuse utslipp. Nye generelle kvantifiseringsmetoder er anbefalt for de fleste av utslippskildene, men for noen kilder anbefales innretningsspesifikke metoder. Utslipp fra kilder med svært små bidrag foreslås kvantifisert vha. prosentpåslag. Teknikker og metoder som sikrer full eliminering av utslippene fra noen av de større bidragsytende kildene ble identifisert. Disse teknikkene og metodene anvendes på innretninger i drift på sokkelen i dag og kan sikre at utslippene blir svært små fra nye innretninger. For innretninger i drift vil ombygging til utslippsreduserende teknologi kunne bli kostbart.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-509
Språk:
NB

Publisert:
21.06.2016 00:00:00
Opphav:
add novatech as
Omfang:
28 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema