Kaldventilering og diffuse utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Delrapport 4 - Kontrollsjekk av beregningsmetoder for diffuse utslipp og smålekkasjer

Diffuse utslipp og smålekkasjer er svært vanskelig å kvantifisere. Faktormetoder som anvendes innen tilsvarende industri i Canada og UK, samt defaultfaktorer som det henvises til i NS-EN 15446 ble forsøkt kontrollsjekket mot DIAL måledata for landanlegg i Norge.

Grunnet manglende data og dårlig tid ble ikke resultatet så godt som forventet. Uavhengig av dette viste studien store avvik mellom utslippsmengder beregnet vha. de gitte faktorer og DIAL-målinger på landanlegg. DIAL-målingene ga vesentlig høyere utslipp. Tilsvarende ble det foretatt en sjekk mot utslippsmålinger ved hjelp av såpespray og boblemålinger på en sokkelinnretning. Disse målingene ga langt lavere utslipp enn faktorene. Disse forhold tilsier at de beregnede utslippsmengder fra diffuse utslipp og smålekkasjer er beheftet med stor usikkerhet. Betydelig arbeid er lagt ned internasjonalt ifm. den såkalte OGI "leak/no leak" metoden for kvantifisering av slike utslipp. Dette ser ut til å bli trenden for beregning av diffuse utslipp i fremtiden. Metoden anbefales tatt i bruk på norsk sokkel.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-514
Språk:
NB

Publisert:
21.06.2016 00:00:00
Opphav:
add novatech as
Omfang:
37 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema