Kaldventilering og diffuse utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Delrapport 3B - Tiltaksmuligheter og reduksjonspotensialer

For et flertall av kildene til direkteutslipp av metan og NMVOC er det identifisert teknikker (teknologier og metoder) som kan eliminere utslippene. Dette er teknikker som er i bruk på produksjonsinnretninger på norsk sokkel i dag. 

Ved bruk av de påviste utslippsfrie teknikkene på nye innretninger, vil direkteutslippene av metan og NMVOC fra disse bli kraftig redusert i forhold til det en ser på innretninger i drift i dag. Tilleggskostnadene for å gjennomføre slike tiltak på nye innretninger anses å være små eller fraværende. For eksisterende innretninger er situasjonen helt forskjellig fra nye innretninger. Teknisk sett er det mulig å implementere utslippsfrie teknikker også her, men dette vil kunne kreve til dels omfattende ombyggingsarbeider med tilhørende høy tiltakskost.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-513
Språk:
NB

Publisert:
21.06.2016 00:00:00
Opphav:
add novatech as
Omfang:
36 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema