Kaldventilering og diffuse utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Delrapport 2 - Utslippsmengder og kvantifiseringsmetodikk

Basert på kartleggingen av utslippskilder i Modul 1 av dette prosjektet, ble metodikk for kvantifisering av utslippene fra de enkelte kildene vurdert og prinsipper for fremtidige kvantifiseringsmetoder anbefalt. 

Generelle kvantifiseringsmetoder ble foreslått for de fleste utslippskildene for å sikre konsistens. For kilder som forekommer på en enkelt eller et fåtall innretninger innretninger ble det forslått at operatørselskap utarbeider innretningsspesifikke metoder. Tilsvarende ble innretningsspesifikke metoder anbefalt for utslippskilder som er så komplekse at generelle metoder kan bli inkonsistente. For kilder med svært små utslipp ble det anbefalt at separat kvantifisering av utslippene fra disse kildene utgår og erstattes med et enkelt prosentpåslag som skal omfatte alle slike småkilder. Nye utslippsestimater ble utarbeidet. Disse indikerte at tidligere rapporterte utslipp kan være overrapportert. Usikkerheten er imidlertid stor, spesielt for diffuse utslipp og smålekkasjer.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-511
Språk:
NB

Publisert:
21.06.2016 00:00:00
Opphav:
add novatech as
Omfang:
79 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema