Kaldventilering og diffuse utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Delrapport 1 - Kartlegging av utslippskilder

Kilder til direkte utslipp av metan og NMVOC ble kartlagt ved en gjennomgang av innretningene på norsk sokkel. For 15 innretninger ble kartleggingen gjennomført i form av heldagsmøter med operatørselskapets nøkkelpersonell.

Innretningenes systemer ble gjennomgått og potensielle utslippskilder ble identifisert og operatørens løsninger ble registrert. For de resterende innretningene ble informasjonen samlet inn ved hjelp av et målrettet spørreskjema. Totalt 48 potensielle utslippskilder ble registrert og mulige og praktiske metoder for å kvantifisere utslippene fra de enkelte kildene ble gjennomgått. Kartleggingen bekreftet at tidligere anvendte kvantifiseringsmetoder ikke holder mål. (Rapporten på engelsk M-664 | 2017.)


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-510
Språk:
NB

Publisert:
21.06.2016 00:00:00
Opphav:
add novatech as
Omfang:
66 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema