Ytterligere reduksjon av svart karbon og metan

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert mulighetsrommet for Norge til å redusere utslipp av svart karbon og metan målt i tonn.

Klimaeffekten av tiltakene er ikke vurdert, og vil blant annet avhenge av hvilke endringene i andre komponenter tiltaket medfører. Våre beregninger illustrerer at utslippene av svart karbon og metan begge kan reduseres om lag 10 % i 2025 sammenliknet med 2013-nivå dersom klimamål for 2030 oppnås som lagt til grunn her. Dersom tiltak rettet spesielt mot svart karbon gjennomføres i tillegg, vil man kunne oppnå en samlet utslipps-reduksjon på om lag 23 % i 2025 sammenliknet med 2013-nivå for svart karbon. Metanreduksjonene vil imidlertid fortsatt ligge på rundt 10% fordi disse tiltakene kun reduserer beskjedne mengder metan. Det har ikke vært mulig å gjøre egne beregninger av kostnader i dette prosjektet. Gjennomføring av alle tiltakene er beregnet å gi en helsegevinst på godt over 2 milliarder kroner i gjennomsnitt per år som følge av forbedret luftkvalitet i byer og tettsteder.


Type:
Rapport
Nummer:
M-586
Språk:
NB

Publisert:
07.07.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
52 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema