Januar 2016

Norsk fjellnatur ‐ Fra kyst til innland, fra sør til nord

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-461 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.01.16 Gjennom prosjektet GLORIA-NORGE er vegetasjon i seks fjell blitt kartlagt. Dette datasettet vil...

Friluftsliv for alltid - Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder

Type: Brosjyre | Nummer: M-462 | Utgiver: Miljødirektoratet

28.01.16 Alle kommuner og interkommunale friluftsråd kan hvert år søke Miljødirektoratet om midler for å...

Opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven

Type: Veileder | Nummer: M-481 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.01.16 Veilederen inneholder en omtale av de ulike verneformene ved områdevern etter naturmangfoldloven...

Elvemusling i Fusta, Nordland - konsekvenser av rotenonbehandling i vassdraget og tiltak for å sikre bestanden av musling

Type: Rapport | Nummer: M-428 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.01.16 Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Miljødirektoratet levert sluttrappor...

Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer

Type: Veileder | Nummer: M-478 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.01.16 Veilederen inneholder forskrift om forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften) med veileden...

Forslag til hydrologisk overvåking av restaurert myr i Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-442 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.01.16 NIBIO har fra Miljødirektoratet fått i oppdrag å utrede mulige effekter av metoder for overvåking...

Pilotprosjekt om klimatilpasning

Type: Rapport | Nummer: M-469 | Utgiver: Fylkesmannen i Vest-Agder

08.01.16 I samarbeid med Miljødirektoratet og utvalgte kommuner har Fylkesmannen i Vest-Agder gjennomført ...