PAH i forurenset sediment

I Norge er det utarbeidet klassegrenser for til sammen 16 PAH-forbindelser i sediment og vann. Grenseverdiene baserer seg på kunnskap om toksisitet av de ulike stoffene og hva som er akseptabel eksponering for miljøet.

I tillegg til grenseverdiene for enkeltkomponentene av PAH opererer norske miljømyndigheter med klassegrenser for PAH-grupperingen SUM PAH-16 i sediment. Disse klassegrensene bygger på overkonsentrasjoner i forhold til bakgrunnsnivå, og ikke økotoksikologiske data. Risikovurderinger av PAH-forurenset sediment gjøres for alle PAH-komponentene. SUM PAH-16 benyttes imidlertid til å vurdere behov for tiltak i PAH-forurenset sjøbunn. Det foreslås her en ny tilnærming som tillater bruk av de 16 PAH-forbindelsene. Dette er en gjennomsnittlig PAH-16 tilnærming, snarere enn en total PAH-16 tilnærming hvor konsentrasjonen av hver enkeltforbindelse ses relativt til sin respektive grenseverdi.


Type:
Rapport
Nummer:
M-436
Språk:
NB

Publisert:
04.02.2016 00:00:00
Opphav:
NIVA og NGI
Omfang:
75 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema