Februar 2016

Veiledning til støykartlegging

Type: Veileder | Nummer: M-505 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.02.16 Veilederen er en revisjon av Miljødirektoratets veiledning om krav til kartlegging mot 30.juni...

Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2014 – tabeller, figurer og kart

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-448 | Utgiver: NIVA

25.02.16 Datarapporten omfatter resultater fra beregninger av tilførsler til prioriterte områder av...

Screening program 2014

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-446 | Utgiver: NIVA, NILU

23.02.16 The occurrence and environmental risk of a number of phosphites and selected PBT substances are...

Fjellrev i Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-480 | Utgiver: NINA

24.02.16 Fjellreven er et av Norges mest utrydningstruede pattedyr.

Statusoversikt for jaktbart småvilt

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-483 | Utgiver: NINA

24.02.16 Denne rapporten presenterer status for alle jaktbare småviltarter i Norge, totalt 16 pattedyrarte...

Registrering i REACH 2018

Type: Faktaark | Nummer: M-500 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.02.16 Virksomheter som lager eller importerer kjemiske stoffer til EØS-området i mengder mellom 1 og 10...

Videreutvikling av makroalgeindeksene for klassifisering av miljøtilstand i kystvann

Type: Rapport | Nummer: M-437 | Utgiver: NIVA

17.02.16 NIVA har i den foreliggende rapport vurdert relevant datatilgang for om indikatorene for nedre...

Chlorinated organic solvents in indoor play sand

Type: Rapport | Nummer: M-499 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.02.16 Five samples of indoor play sand of different brands were analyzed for content of trichloroethyle...

Plan for kalking av vassdrag i Noreg 2016–2021

Type: Rapport | Nummer: M-488 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.02.16 Forsuring av vatn og vassdrag er eit av dei største miljøproblema i Noreg, og ein faktor som har...

Regulering av forurensning fra skipsverft etter kapittel 29 i forurensningsforskriften

Type: Veileder | Nummer: M-487 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.02.16 Forurensningsforskriften kapittel 29 regulerer forurensning fra blant annet skipsverft.

Miljøkrav for skipsverft

Type: Faktaark | Nummer: M-486 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.02.16 For å kunne drive lovlig, må skipsverft oppfylle en rekke miljøkrav. De viktigste kravene finner ...

Metoder for å beregne endring i klimagassutslipp ved restaurering av myr

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-465 | Utgiver: NTNU

09.02.16 Restaurering av drenert myr og torvmark gir stans eller reduksjon av CO2-utslipp og kan være et...

Tilførsler til norske havområder 2014

Type: Faktaark | Nummer: M-451 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.02.16 I dette faktaarket gis en oversikt over tilførsler av næringsstoff, metaller og organiske...

Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters – 2014

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-439 | Utgiver: Miljødirektoratet m.fl.

09.02.16 Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2014 have been estimated in...

Oppsummering av resultater for aksjon mudrings- dumpings- og utfyllingstiltak i sjø og vassdrag 2015

Type: Rapport | Nummer: M-495 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.02.16 Aksjonen ga en god oversikt over etterlevelsen av lovverket i de kontrollerte virksomhetene....

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2014

Type: Rapport | Nummer: M-454 | Utgiver: Miljødirektoratet

05.02.16 The report summarises the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin...

Evaluering av prediktive målesystemer for NOx utslipp

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-458 | Utgiver: CMS

04.02.16 Christian Michelsen Research AS (CMR) har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å kartlegge systeme...

PAH i forurenset sediment

Type: Rapport | Nummer: M-436 | Utgiver: NIVA og NGI

04.02.16 I Norge er det utarbeidet klassegrenser for til sammen 16 PAH-forbindelser i sediment og vann....

Planting for klima - veileder for grunneier

Type: Faktaark | Nummer: M-434 | Utgiver: Miljødirektoratet

03.02.16 Veilederen gir informasjon om planting av skog for klima, og er tiltenkt grunneiere som er intere...