ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2015.

Rapporten presenterer de første resultatene fra basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften.

Innsjøene som var med i programmet i 2015 omfattet syv innsjøer på Østlandet: Randsfjorden, Eikeren, Tyrifjorden, Norsjø, Tinnsjå, Nisser og Gjende. Resultatene viser at Randsfjorden, Eikeren, Tyrifjorden, Norsjø og Tinnsjå har god økologisk tilstand og tilfredsstiller dermed miljømålet for vannforskriften. Resultatet har lav til middels usikkerhet pga kun ett år med overvåking, men rimelig godt samsvar mellom forskjellige kvalitetselementer. Nisser er i dårlig økologisk tilstand pga bunnfauna, men tilstandsklassifiseringen anslås å ha middels til høy usikkert pga store forskjeller i tilstand mellom de forskjellige forsuringsindeksene for bunnfauna og kun ett år med data. Gjende kan foreløpig ikke gis noen samlet klassifisering pga svært høy usikkerhet for både bunnfauna og vannkjemi, men først og fremst pga manglende klassegrenser for bresjøer.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-587
Språk:
NB

Publisert:
20.12.2016 00:00:00
Opphav:
NIVA, NINA
Omfang:
151 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori