Arbeid mot nullutslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet offshore, status 2016

Nullutslippsmålet for olje-og miljøfarlige stoffer til sjø fra petroleumsvirksomheten ble etablert i St.meld nr 58 (1996-1997) og har senere blitt utdypet og operasjonalisert i flere stortingsmeldinger.

Målet omfatter utslipp av olje og naturlig forekommende stoffer i produsert vann, inkludert radioaktive stoffer, samt tilsatte kjemikalier som kan føre til miljøskade. Denne rapporten, som er den femte statusrapporten siden 2003 om arbeidet  med å nå nullutslippsmålet, gir resultater og status for utslippene i perioden 2010 til og med 2015. Rapporten omtaler også hvordan arbeidet skal videreføres.


Type:
Rapport
Nummer:
M-643
Språk:
NB

Publisert:
13.12.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
60

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema