April 2016

Har virksomheten din farlig avfall?

Type: Faktaark | Nummer: M-550 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.04.16 Har din virksomhet mer enn én kilo farlig avfall har du plikt til å levere dette minst én gang pe...

Indikatorer for marin forsøpling

Type: Rapport | Nummer: M-456 | Utgiver: Miljødirektoratet

22.04.16 Rapporten er basert på presentasjoner og diskusjoner i arbeidsmøte om eksisterende og potensielle...

Veiledning til Tankforskriften

Type: Veileder | Nummer: M-536 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.04.16 Forurensningsforskriften kapittel 18 (Tankforskriften) trådte i kraft 01.01.2014.

Arealrepresentativ kartlegging og overvåking av naturtyper (NiN)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-547 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.04.16 Rapporten foreslår og drøfter metode for en nasjonal arealrepresentativ overvåking av naturtyper...

Effekter av utslipp fra akvakultur på spesielle marine naturtyper, rødlista habitat og arter

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-504 | Utgiver: Havforskningsinstituttet

19.04.16 Denne rapporten viser at vi i dag har en rekke akvakulturanlegg som ligger slik plassert at de...

Primary microplastic- pollution: Measures and reduction potentials in Norway

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-545 | Utgiver: Mepex

19.04.16 This report describes and assesses both generic and specific measures to reduce microplastic...

Greenhouse Gas Emissions 1990-2014, Annexes to NIR 2016

Type: Rapport | Nummer: M-535 | Utgiver: Miljødirektoratet

14.04.16 11 annekser til Norges utslippsrapportering av klimagasser til FN.

Greenhouse Gas Emissions 1990-2014, National Inventory Report

Type: Rapport | Nummer: M-534 | Utgiver: Miljødirektoratet

14.04.16 Norges utslippsrapportering av klimagasser for perioden 1990-2014 til FN.

Environmental challenges related to offshore mining and gas hydrate extraction

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-532 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.04.16 This report summarizes the current knowledge of known resources of deep-sea minerals and gas...

Effekter av forstyrrelser på fugl og pattedyrfra akvakulturanlegg i sjø

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-452 | Utgiver: NINA

06.04.16 Rapporten gir en sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av forstyrrelser på fugl og...

Tiltak i husdyrproduksjonen. Potensial for reduksjon i utslipp av lystgass og enterisk metan fra mjølkekupopulasjonen

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-471 | Utgiver: NMBU

03.04.16 Denne rapporten har vurdert hvordan tiltak i husdyrproduksjonen kan bidra til å redusere...