Teknologiutvikling og klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten fram mot 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050: Sluttrapport

Miljødirektoratet tildelte et oppdrag til DNV GL for å få vurdert forventet teknologiutvikling for reduksjon av utslipp av klimagasser fra petroleumssektoren i Norge fram mot 2030 og i et lavutslippssamfunn i 2050.

Klimagassene omfatter karbondioksid (CO2), metan (CH4), flyktige hydrokarbonforbindelser ikke medregnet metan (nmVOC), nitrogenoksider (NOX), svoveloksider (SOX) og sot (BC – Black Carbon).

Miljødirektoratet ønsket også en vurdering av hva som er å anse som beste tilgjengelige teknikker (BAT - Best Available Technique). Norsk petroleumsindustri representerte i 2012 ca. ¼ av landets samlede utslipp av alle klimagasser gitt som CO2 ekvivalenter.

Resultatet fra studien vil inngå i Miljødirektoratets videre arbeid med klimagassreduksjoner.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-393
Språk:
NB

Publisert:
29.09.2015 00:00:00
Opphav:
DNV GL
Omfang:
140 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf