Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur

Denne rapporten representerer en sammenstilling av resultater fra nasjonal og internasjonal forskning på effekter av ferdsel og friluftsliv i sårbare områder.

Oversikten belyser hvordan ulike former for friluftslivsutøvelse påvirker forskjellige naturtyper/arter/artsgrupper i forhold til dimensjonene tid og rom. Effekter av ferdsel vurderes imidlertid ikke i forhold til forvaltnings-messige hensyn som tar utgangspunkt i estetiske og samfunnsmessige verdier og målset-ninger. Bakgrunnen for rapporten er et oppdrag fra Miljødirektoratet der det bes om at det legges vekt på kunnskap fra undersøkelser i typer natur som tilsvarende de som finnes i Norge og at eventuelle kunnskapshull skal identifiseres


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-419
Språk:
NB

Publisert:
19.10.2015 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
82 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema