Utvikling av metodikk for å påvise spredning av fiskearter i ferskvann

I løpet av de siste 10-årene har det vært en omfattende spredning av ferskvannsfisk her i landet. Dette gjelder både fremmede arter og de med en opprinnelig naturlig utbredelse.

Denne spredningen kan ha alvorlige konsekvenser for både arter med naturlig innvandring og andre vannlevende organismer. Miljømyndighetene ser det derfor som viktig med en så tidlig varsling som mulig når en introduksjon først har skjedd. Dermed er det større sjanser for å lykkes med å fjerne arten, eller å sette inn tiltak for å begrense spredningen.

Denne rapporten omhandler en videreføring av et tidligere prosjekt om tiltaksrettet overvåking av spredning og introduksjon av ferskvannsfisk (NINA Rapport 908). Vi har nå foretatt en sammenligning av hvilken metoder som gir flest innrapporterte artsobservasjoner. Det er skilt mellom fem typer registreringer: (i) respons fra publikum etter informasjon om prosjektet på nett og media i 2013, (ii) kontakt med medlemmer av NJFF med oppfordring om å melde fra om mulig spredning av ferskvannsfisk (2014), (iii) etablering av et frivillig Nettverk av kontaktpersoner som sa seg villige til å rapportere om spredning av fiskearter (oppstart i 2013), (iv) kontakt med fagfeller i ulike miljøer om å melde fra om spredning av ferskvannsfisk (hovedsakelig i 2014), og (v) overvåking av nettsider og andre nettmedier.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-435
Språk:
NB

Publisert:
13.11.2015 00:00:00
Forfatter:
NINA
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
38 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema