Kjemisk sikkerhet og din virksomhet

Reglene for framstilling og bruk av kjemikalier i Den europeiske union (EU/EØS) er utarbeidet for å oppfylle næringslivets og samfunnets behov for mindre farlige kjemikalier.
REACH har etablert et nytt system for håndtering av risikoer knyttet til kjemikalier, som også tar sikte på å øke konkurranseevnen og fremme nyskaping gjennom sitt system for registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.
CLP legger til rette for global handel og forbedrer arbeidstakernes og forbrukernes sikkerhet ved å gjennomføre De forente nasjoners (FN) globalt harmoniserte system for klassifisering, merking og emballering av kjemikalier i EU/EØS. Disse regelverkene innfører et felles system for å sikre et høyt nivå for vern av menneskers helse og miljøet i EU/EØS.
ECHAs Navigator-verktøy kan hjelpe deg med å finne ut hva som gjelder for deg.


Type:
Brosjyre
Nummer:
M-324
Språk:
NB

Publisert:
10.03.2015 00:00:00
Opphav:
ECHA
Omfang:
6 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema