Mars 2015

Krav om godkjenning i REACH

Type: Faktaark | Nummer: M-329 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.03.15 Enkelte stoffer har så betenkelige helse- og miljøegenskaper at bruken av dem må reguleres....

Environmental risks of fungus resistant GM oilseed rape

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-330 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.03.15 In a Norwegian context, the cultivation of oilseed rape (OSR; Brassica napus and Brassica rapa) i...

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Type: Rapport | Nummer: M-140 | Utgiver: Faglig forum for Norskehavet, Overvåkingsgruppen, Risikogruppen

Denne rapporten legger frem det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for...

Literature survey of emerging contaminants in the Barents Sea and climate change effects on contaminant fate

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-328 | Utgiver: Akvaplan-niva AS

24.03.15 Based on novel literature (mainly 2012-2014), the main objectives of this report was (I) to give ...

Krav til behandlingsplasser for kasserte kjøretøy

Type: Faktaark | Nummer: M-327 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.03.15 Alle som jobber med kasserte kjøretøy må sørge for at virksomheten ikke forurenser. Sanering,...

Eksport av brukte produkter?

Type: Faktaark | Nummer: M-326 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.03.15 Eller ulovlig eksport av farlig avfall? Det er ikke lov å sende avfall fra Norge til utviklingsla...

På jakt etter fremmede marine arter i Narvik havn

Type: Rapport | Nummer: M-222 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.03.15 Sommeren 2013 ble det gjennomført en havneinventering i Ofotfjorden. Narvik havn har vært...

Oppsummering av resultater for deponiaksjonen 2014

Type: Rapport | Nummer: M-295 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.03.15 Høsten 2014 gjennomførte fylkesmennene i samarbeid med Miløjdirektoratet en tilsynsaksjon på akti...

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Type: Rapport | Nummer: M-314 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.03.15 Eksisterende miljøhandlingsplan for Oslo-kontoret ble gjennomgått i januar 2014, hvor man så på...

Tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn

Type: Faktaark | Nummer: M-325 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.03.15 Hensikten med faktaarket og den vedlagte sjekklisten er å veilede konsulenter, prosjektledere og...

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-318 | Utgiver: RAMBØL Norge AS

Utredningen er gjennomført som en studie av norske regler og praksis, samt regler og praksis fra ...

Vurdering av finansieringsmodeller for overvann

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-317 | Utgiver: BDO

Prosjektet har hatt som formål å skissere opp et utvalg av forskjellige lands tilnærming til...

OVERVANNSARBEID I UTLANDET

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-316 | Utgiver: COWI

Store nedbørmengder fører i dag til betydelige kostnader ved oversvømmelser i byer og tettsteder....

Kostnader og nytte ved overvannstiltak

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-305 | Utgiver: VISTA ANALYSE AS og COWI

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom gjeldende lovgivning og rammebetingelser f...

GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-293 | Utgiver: COWI

Avrenningsfaktoren er forholdet mellom avrenningen fra et område og nedbøren over samme område....

METODER FOR BEREGNING AV KLIMAFAKTORER FOR FREMTIDIG NEDBØRINTENSITET

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-292 | Utgiver: COWI

Ekstremnedbør fører i dag til betydelige kostnader ved oversvømmelser i byer og tettsteder.Målet...

Kjemisk sikkerhet og din virksomhet

Type: Brosjyre | Nummer: M-324 | Utgiver: ECHA

10.03.15 Reglene for framstilling og bruk av kjemikalier i Den europeiske union (EU/EØS) er utarbeidet for...

Risikovurdering ved utsetting av ikke-stedegen tare

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-299 | Utgiver: Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen

09.03.15 Spredning av gener fra ikke-stedegne arter til nye områder vil kunne medføre endrede konkurransef...

Genmodifisert mais MON810: Helhetlig vurdering og anbefaling til vedtak

Type: Rapport | Nummer: M-272 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.03.15 Søknad C/F/95/12-02 gjelder genmodifisert mais (Zea mays L.) MON810. Miljødirektoratet anser at d...

Kunnskapsinnhenting – metylkvikksølv i sedimenter

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-266 | Utgiver: DNV GL

06.03.15 I det nasjonale arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn i prioriterte kyst- og fjordområder...