Bedre utnyttelse av fosfor i Norge

Fosfor er et grunnstoff som er essensielt for alt liv. Fosfor er satt opp på EUs liste over kritiske råvarer. Årsaken til dette er at utnyttelsen av fosforet er for dårlig, samtidig med at fosforreservene i jordskorpen tappes og fosforet etter hvert får dårligere kvalitet. Europa er i tillegg helt avhengige av import av fosfor. Det er et stort potensial til å utnytte en større andel av fosforet som er i omløp i Norge. Dersom fosforet utnyttes bedre, vil importen av mineralsk fosfor kunne reduseres betraktelig. Størst potensiale for bedre ressursutnyttelse av fosfor ligger i slam fra fiskeoppdrett og i organisk avfall. For stor tilførsel av fosfor til vassdragene er en avgjørende årsak til at målene i vannforskriften ikke nås. En bedre utnyttelse og håndtering av fosfor, er derfor en forutsetning for å oppnå god miljøtilstand i våre vassdrag, i henhold til våre forpliktelser overfor EU.


Type:
Rapport
Nummer:
M-351
Språk:
NB

Publisert:
16.06.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
34 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema