Juni 2015

Naturindeks – om rammeverk, beregningsmetode og data

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-382 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.06.15 Naturindeks for Norge 2015 vil bli presentert høsten 2015. Denne rapporten beskriver det økologis...

Måling av støy fra industri

Type: Veileder | Nummer: M-290 | Utgiver: Sintef

30.06.15 Veilederen gir en teknisk beskrivelse av hvordan immisjonsmålinger kan gjennomføres for at...

Overvåking av palsmyr

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-383 | Utgiver: NINA

29.06.15 Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprogram initiert av Direktoratet for...

Utprøving av system for basisovervåking i henhold til vannforskriften

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-364 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.06.15 Målet med dette prosjektet var å fastsette økologisk tilstand i 14 utvalgte innsjøer iht. kravene...

Deponering av syredannende bergarter. Grunnlag for veileder

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-385 | Utgiver: NGI

25.06.15 Miljødirektoratet har engasjert NGI til å lage grunnlaget for en veileder for deponering av...

Identifisering og karakterisering av syredannende bergarter

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-310 | Utgiver: NGI

25.06.15 Veilederen har som formål å gi retningslinjer for å identifisere og karakterisere potensielt...

Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030

Type: Rapport | Nummer: M-386 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.06.15 (Oppdatert 26.06.15) Rapporten er svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om...

Økokyst – Delprogram Trøndelag

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-338 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.06.15 Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke og...

Økokyst – Delprogram Skagerrak

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-334 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.06.15 ØKOKYST - Økosystemovervåking i Kystvann - har til hensikt å kartlegge og overvåke miljøtilstande...

Økokyst – Delprogram Rogaland

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-335 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.06.15 ØKOKYST – Økosystemovervåkning i kystvann – har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs...

Økokyst – Delprogram Nordland

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-340 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.06.15 ØKOKYST-Nordland ble igangsatt i 2013 med pelagisk overvåkning. I 2014 ble det kun gjennomført...

Økokyst – Delprogram Møre og Romsdal

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-337 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.06.15 Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke...

Økokyst – Delprogram Hordaland

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-336 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.06.15 2014 ble det kun gjennomført overvåkning av de pelagiske parameterne. Foreløpig tilstandsvurderin...

Økokyst – Delprogram Helgeland - årsrapport 2014

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-339 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.06.15 Økokyst – delprogram Helgeland ble igangsatt juni 2014. Det ble gjennomført hardbunns- og...

Økokyst – Delprogram Finnmark

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-341 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.06.15 Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke og...

Refusjonsordningen for spillolje - årsrapport 2014

Type: Rapport | Nummer: M-376 | Utgiver: COWI

23.06.15 Denne rapporten beskriver driften av refusjonsordningen for spillolje i 2014. Ordningen har...

Avfallshåndteringsplan for mineralavfall

Type: Faktaark | Nummer: M-381 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.06.15 Utvinning av naturstein og industrimineraler fører til store mengder mineralavfall i form av...

Statens naturoppsyn årsrapport 2014

Type: Rapport | Nummer: M-323 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.06.15 I årsrapporten fra i fjor ble 2013 omtalt som et endringens år. Da kan vi kanskje kalle 2014 et...

Oppsummering av resultater for aksjonen små verksteder

Type: Rapport | Nummer: M-377 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.06.15 Høsten 2012 ble det gjennomført en landsdekkende kontroll av små bilverksteder og bilpleievirksom...

Naturarven som verdiskaper – tips og eksempler

Type: Veileder | Nummer: M-380 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.06.15 Vi har utarbeidet en veileder for verdiskaping med utgangspunkt i naturarven. Den er tiltenkt de...

Bedre utnyttelse av fosfor i Norge

Type: Rapport | Nummer: M-351 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.06.15 Fosfor er et grunnstoff som er essensielt for alt liv. Fosfor er satt opp på EUs liste over...

Hvilke verdier gir grønnstruktur i byer og tettsteder til folk som bor der?

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-378 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.06.15 Grønnstruktur omtales ofte som veven av store og små naturpregede områder og sammenhenger i byer ...

Norges målenettverk for luftkvalitet. Gjennomgang av stasjonsplasseringer i forhold til krav i EUs luftkvalitetsdirektiver.

Type: Rapport | Nummer: M-358 | Utgiver: NILU

25.08.15 Rapporten gir en oversikt over Norges luftkvalitetsmålenettverk. Alle målestasjoner som rapporter...

Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris for perioden 2014-2016

Type: Rapport | Nummer: M-288 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.06.15 Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er ved siden av rømt oppdrettslaks og lakselus den største...

Naturtyper i klimatilpasningsarbeid

Type: Rapport | Nummer: M-374 | Utgiver: NINA

04.06.15 Rapporten sammenstiller eksisterende kunnskap om effekter av klimaendringer og samfunnets fysiske...

Elektronisk kjemikaliedeklarering til produktregisteret (faktaark)

Type: Faktaark | Nummer: M-373 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.06.15 Deklarering av kjemikalier og rapportering av årsmengder til produktregisteret kan gjøres...

Kjemikaliedeklarering til produktregisteret

Type: Veileder | Nummer: M-372 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.02.17 Brukerveiledning for Miljødirektoratets elektroniske deklarering til produktregisteret. Tjenesten...