Januar 2015

Alternative fuels

Type: Rapport | Nummer: M-291 | Utgiver: AVL MTC

29.01.15 Myndighetene har satt krav om at 3,5 prosent av drivstoffet som brukes til veitransport i Norge...

Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandarder

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-241 | Utgiver: NIVA og NGI

27.01.15 I 2012 fikk Miljødirektoratet utarbeidet miljøkvalitetsstandarder og klassegrenser i vann, sedime...

Gebyr ved kontroll

Type: Faktaark | Nummer: M-297 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.01.18 Miljødirektoratet og Fylkesmannen driver risikobasert tilsyn med de virksomheter og bransjer vi t...

Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014

Type: Rapport | Nummer: M-265 | Utgiver: Miljødirektoratet

20.01.15 Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene vi har. Vi har nok kunnskap til å fastslå...

Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2013 - tabeller og figurer

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-281 | Utgiver: NIVA

15.01.15 Datarapporten omfatter resultater fra beregninger av tilførsler til prioriterte områder av...

Tilførsler til havområdene 2013

Type: Faktaark | Nummer: M-277 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.01.15 I dette faktaarket gis en oversikt over tilførsler av næringsstoff, metaller og organiske...

Riverine Inputs and Direct discharges to Norwegian coastal waters ‐ 2013

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-264 | Utgiver: NIVA

15.01.15 Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2013 have been estimated in...