Erfaringer og utfordringer med klima- og energiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en klima- og energiplan i tråd med Statens planretningslinje (SPR). Nesten alle norske kommuner og fylkeskommuner har utarbeidet klima- og energiplaner. Vår kartlegging taler for at SPR i stor grad blir fulgt, men at den tekniske delen av planleggingen er spesielt utfordrende. Utfordringene er størst i kommuner med få innbyggere som har begrensede ressurser til å bygge opp robuste fagmiljøer. Kommunene uttrykker også veiledningsbehov på dette området. Dersom kommunesektoren skal ha en aktiv rolle i klima- og energiarbeidet bør myndig-hetene tydeliggjøre hvilke resultater som forventes. Det er også behov for å utvikle verktøy som muliggjør kvantifisering av virkemidlenes effekt på mål og oppnådde resultater, samt koordinere og forenkle veiledningsmateriellet på området.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-212
Språk:
NB

Publisert:
08.10.2014 00:00:00
Forfatter:
Vista Analyse AS
Omfang:
88 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema