Oktober 2014

Tiltaksplan for Friluftslivets år 2015

Type: Rapport | Nummer: M-269 | Utgiver: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet

27.10.14 Denne tiltaksplanen er utarbeidet som ledd i oppfølgingen av gjennomføringsplanen og kommunikasjo...

Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder

Type: Veileder | Nummer: M-100 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.10.14 Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder om planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder...

Eksempler på klimatilpasning og utslippskutt

Type: Faktaark | Nummer: M-256 | Utgiver:

02.11.14 FNs klimapanel slår fast at klimaendringene har påvirket natur og mennesker på alle kontinenter o...

FNs klimapanels femte hovedrapport, synteserapporten, hovedfunn

Type: Faktaark | Nummer: M-254 | Utgiver:

02.11.14 Synteserapporten ble lansert 2. november 2014, og med det er hele femte hovedrapport fra FNs...

Tynntildekking av forurensete sedimenter: Overvåking av fire testfelt i Grenlandsfjordene

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-219 | Utgiver: NGI, NIVA, Stockholms universitet

27.10.14 På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norges Geotekniske Institutt (NGI), Norsk institutt for...

Lokal luftkvalitet: Tiltaksutredninger

Type: Veileder | Nummer: M-252 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.10.14 Kommune og anleggseier har et felles ansvar for å utarbeide en tiltaksutredning for lokal...

Retningslinjer for giftighetstesting og bestemmelse av virkningsmekanisme og effektivitet for strandrensemidler

Type: Veileder | Nummer: M-224 | Utgiver: Miljødirektoratet

22.10.14 Strandrensemidler er produkter som stimulerer de naturlige prosessene som biodegradering, utvaski...

Tungmetaller i emballasje

Type: Faktaark | Nummer: M-257 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.10.14 Regelverket setter grenser for maksimalt innhold av tungmetaller i emballasje. (Faktaarket er...

Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling: Sammendrag

Type: Rapport | Nummer: M-253 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.10.14 Dette er sammendraget til rapporten som er svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om...

Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

Type: Rapport | Nummer: M-229 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.10.14 Rapporten er svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om kunnskapsgrunnlag for...

Erfaringer og utfordringer med klima- og energiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-212 | Utgiver:

08.10.14 Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en klima- og energiplan i tråd med Statens planretnings...

Forurensninger fra skipsverft

Type: Faktaark | Nummer: M-242 | Utgiver:

08.10.14 Den som driver skipsverft eller mekanisk verksted med slipp skal sørge for at aktiviteten ikke...

Miljøledelsessystemet: Årsrapport 2013

Type: Rapport | Nummer: M127 | Utgiver: Miljødirektoratet

02.10.14 Miljøhandlingsplan ble gjennomgått i juni 2013. Det ble avklart at det ikke skulle gjøres endring...

Tiltaksanalyse NOx 2014

Type: Rapport | Nummer: M-243 | Utgiver: Miljødirektoratet, Oljedirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektoratet, Statens vegvesen og NOx-fondet

01.10.14 Det er viktig å redusere utslippene av NOx for å redusere den europeiske belastningen på helse og...