Miljøgifter i store norske innsjøer 2013: Forekomst og biomagnifisering i fisk og zooplankton

På vegne av Miljødirektoratet har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for luftforskning (NILU) kartlagt forekomsten av miljøgifter i de pelagiske næringskjedene i de store innsjøene Mjøsa, Randsfjorden Femunden og Tyrifjorden. Dette er innsjøer med henholdsvis moderat, liten og ubetydelig påvirkning av utslipp fra lokal befolkning, industri og landbruk.

Overvåkningsprogrammet går over fire år, med oppstart i 2013. Det blir her rapportert om forekomsten av miljøgifter på ulike trofiske nivå, og deres potensial for biomagnifisering blir vurdert.

Kvikksølv og organiske miljøgifter ble analysert i prøver av fisk: ørret fra alle tre sjøene, krøkle fra Mjøsa og Randsfjorden og sik fra Femunden. Videre ble det analysert for de samme miljøgiftene i zooplankton fra Mjøsa, samt kvikksølv i et fåtall prøver fra innsjøen Tyrifjorden. For å kunne beskrive organismenes trofiske posisjon (plass i næringsnettet) og karbonkilder ble forholdet mellom stabile N- og C-isotoper (δ15N, δ13C) analysert i alle prøvene.

De organiske miljøgiftene omfattet sykliske volatile metylerte siloksaner (cVMS, kun i Mjøsa og Femunden), polyklorerte bifenyler (PCB), bromerte flammehemmere av typen polybromerte difenyletere (PBDE) og perfluorerte alkylsubstanser (PFAS). 


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-157
Språk:
NB

Publisert:
08.07.2014 08:00:00
Forfatter:
Fjeld, Eirik (NIVA), Bæk, Kine (NIVA), Rognerud, Sigurd (NIVA), Rundberget, Jan Thomas (NIVA), Schlabach, Martin (NILU) og Warner, Nicholas A. (NILU)
Opphav:
Miljødirektoratet, NIVA, NILU
Omfang:
50 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker