Klassifisering av miljøtilstand i industrifjorder – hvor godt samsvarer miljøgifter og bløtbunnsfauna?

Rapporten gir en oversikt over klassifisering av miljøtilstand i henhold til Vannforskriften for norske industrifjorder med betydelig forurensning av miljøgifter i bunnsedimentene. I rapporten sammenlignes kjemisk tilstand på basis av data for PAH, dioksiner, metaller, TBT og PCB i bunnsedimentene med økologisk tilstand på basis av bløtbunnsfauna fra til sammen 45 lokaliteter. Datagrunnlaget er hentet fra nyere undersøkelser i Grenlandsfjordene, Vikkilen ved Grimstad, Kristiansandsfjorden, Sørfjorden i Hardanger, Sunndalsfjorden og Ballangsfjorden. Alle vurderte lokaliteter klassifiseres til moderat eller dårligere kjemisk tilstand, samtidig som de fleste lokalitetene klassifiseres til god eller svært god økologisk tilstand. Forklaringene til forskjellig klassifisering er dels en følge av ulikt grunnlag for klassifiseringene og dels en følge av forutsetninger som legger til grunn for klassifiseringene. Kjemisk klassifisering tar sikte på å beskytte hele økosystemet og inkluderer sikkerhetsfaktorer for dette ('føre var'), mens økologisk klassifisering bygger på faktiske endringer som finner sted. I rapporten gis en gjennomgang av prinsipper og usikkerheter ved kjemisk klassifisering. Ved påvirkning av miljøgifter kan det skje endringer i bløtbunnsfauna som ikke fanges opp ved klassifiseringen før påvirkningen er betydelig. Indeksen AMBI som inngår i den sammensatte indeksen NQI1 er mindre egnet for miljøgifter. Det blir anbefalt å foreta videre utviklingsarbeid med begge klassifiseringssystemer for å kunne fastsette mer presise klassegrenser ved kjemisk klassifisering og øke følsomheten for effekter av miljøgifter ved økologisk klassifisering.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-75
Språk:
NB

Publisert:
11.02.2014 00:00:00
Forfatter:
Eivind Oug, Anders Ruus, Karl Norling, Torgeir Bakke
Omfang:
51 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema