Februar 2014

Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2012 - tabeller og figurer

Type: Annet | Nummer: M-83 | Utgiver: NIVA

26.02.14 Teoretiske tilførselsberegninger av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2012 er utført av...

Riverine Inputs and Direct Discharges to Norwegian Costal Waters – 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-80 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

26.02.14 Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2012 have been estimated in...

Motorferdsel i utmark - kjenner du reglene?

Type: Brosjyre | Nummer: M-108 | Utgiver:

25.02.14 Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. Formålet med regelverket...

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)

Type: Veileder | Nummer: M-128 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.01.17 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og...

Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-7 | Utgiver: NILU

18.02.14 Konsentrasjoner av en lang rekke miljøgifter i sjøfuglegg er analysert. I alt 201 forskjellige...

Import av forbrukerprodukter

Type: Faktaark | Nummer: M-124 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.02.14 Du som er importør eller forhandler av produkter som selges til forbrukere, har ansvar for at...

Lister over svært skadelige kjemiske stoffer

Type: Faktaark | Nummer: M-123 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.02.14 Enkelte kjemiske stoffer har så farlige egenskaper at de ikke bør brukes. For å identifisere de...

Klassifisering og merking—nytt regelverk og overgangsordninger

Type: Faktaark | Nummer: M-122 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.02.14 EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier (CLP) trådte i kraft i...

Klassifisering av miljøtilstand i industrifjorder – hvor godt samsvarer miljøgifter og bløtbunnsfauna?

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-75 | Utgiver:

11.02.14 Rapporten gir en oversikt over klassifisering av miljøtilstand i henhold til Vannforskriften for...

Eksempelsamling: tiltaksorientert overvåking for industribedrifter

Type: Rapport | Nummer: M-74 | Utgiver:

11.02.14 Vanndirektivet, gjennomført i norsk lovverk gjennom vannforskriften, omhandler innsjøer, elver,...

Gebyr ved kontroll

Type: Faktaark | Nummer: M-121 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.02.14 Miljødirektoratet og Fylkesmannen driver risikobasert tilsyn med de virksomheter og bransjer vi t...

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs

Type: Veileder | Nummer: M-107 | Utgiver:

10.02.14 Retningslinjene skal fungere som en mal for å sikre en konsistent utslippsrapportering fra alle...

Kunnskap om matsvinn fra norske husholdninger

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-102 | Utgiver: Østfoldforskning

10.02.14 Rapporten er utarbeidet for Miljødirektoratet som ledd i å styrke kunnskapen om mengder og...

Har du kontroll på dine biocider?

Type: Faktaark | Nummer: M-60 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.02.14 I løpet av de nærmeste årene skal alle biocidprodukter på det norske markedet godkjennes av...

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2012–mars 2013

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-41 | Utgiver: NILU

02.07.13 Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfæriske tilførsler, 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-3 | Utgiver: NILU

02.07.13 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Når EE-produkter blir avfall

Type: Faktaark | Nummer: M-116 | Utgiver: Miljødirektoratet

05.02.14 Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) har ansvar for å informere om ...

Importører og produsenter av EE-produkter

Type: Faktaark | Nummer: M-114 | Utgiver:

05.02.14 Mange elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder farlige stoffer som kan...

A strategy for inspection and enforcement (work) 2012-2015

Type: Faktaark | Nummer: M-42 | Utgiver:

05.02.14 The Norwegian Environment Agency work to ensure compliance with the national regulations on...

Melding om klassifisering og merking

Type: Faktaark | Nummer: M-113 | Utgiver: Miljødirektoratet

05.02.14 EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forkortet...

Veiledning til egenkontrollrapportering

Type: Veileder | Nummer: M-112 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.02.14 Veiledning til egenkontrollrapportering. Årlig rapportering til forurensningsmyndighetene.

Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag 2013

Type: Rapport | Nummer: M-109 | Utgiver:

04.02.14 “Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag” er laga ...