Utprøving av system for basisovervåking i henhold til vannforskriften - resultatet for utvalgte innsjøer 2012

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) setter krav til at miljøtilstand i norske vannforekomster skal dokumenteres gjennom standardiserte overvåkingsprogrammer.

Ved data fra basisovervåkingen skal vi kunne fastslå den naturlige tilstanden i uberørt norsk natur, følge langsiktige naturlige endringer og vurdere effekten av omfattende menneskelige påvirkninger på vannmiljøet. 

Overvåkingen skal gjennomføres i et nettverk av faste lokaliteter med standard metoder. Overvåkingsnettverket skal omfatte lokaliteter både i upåvirkede vannforekomster og i vannforekomster som er påvirket av menneskelig virksomhet. 

Overvåkingen er gjennomført fra 2009 til 2012 og har hatt som formål å teste ut forslag til gjennomføring av basisovervåkingen, styrke datagrunnlaget for fastsettelse av referanseverdier for de ulike kvalitetselementene i vanlige norske innsjøtyper og prøve ut ny metodikk for tilstandsklassifisering av norske innsjøer i henhold til klassifiseringsveilederen. 

Rapporten presenterer resultater fra fjerde årssyklus med basisovervåking i innsjøer, og rapporten omfatter resultater fra 11 innsjøer i Sør-Norge som ble undersøkt i 2012. 

Rådataene blir tilgjengelige i Miljødirektoratets database for overvåkingsdata i vann; Vannmiljø (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/ ).


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-193
Språk:
NB

Publisert:
19.09.2013 00:00:00
Forfatter:
Schartau,Skjelbred,Edvardsen,Fløystad,Jensen,Mjelde,Petrin,Saksgård,Sandlund

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori