September 2013

Vannforskriften og fisk – forslag til klassifiseringssystem

Type: Rapport | Nummer: M-22 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13 Rapporten oppsummerer anbefalingene fra fagråd for klassifisering av ferskvannsfisk ble nedsatt...

Utprøving av system for basisovervåking i henhold til vannforskriften - resultatet for utvalgte innsjøer 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-193 | Utgiver:

19.09.13 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) setter krav til at miljøtilstand i...

Rapportering på bærekraftsriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel - Veileder til produktforskriften

Type: Veileder | Nummer: M-10 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.01.18 Veilederen gir en oversikt over kravene i produktforskriften § 2-21 og kapittel 3. Det gis...

FNs klimapanels femte hovedrapport: Hovedfunn fra første delrapport

Type: Faktaark | Nummer: M36 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13 Rapporten beskriver observerte klimaendringer, årsaker til endringene og hvilke fysiske endringer...

Fremtidens klima i Norge

Type: Faktaark | Nummer: M34 | Utgiver: Bjerknessenteret

27.09.13

Klimaendringer i Norge frem til idag

Type: Faktaark | Nummer: M37 | Utgiver: Bjerknessenteret

27.09.13

Polarområdene - jokeren i klimasystemet?

Type: Faktaark | Nummer: M35 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13

Om begrepene faglig sikkerhet og sannsynlighet

Type: Faktaark | Nummer: M45 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13 For arbeidet med FNs klimapanels rapporter er det laget felles retningslinjer for forfatternes...

FNs klimapanels femte hovedrapport: Første delrapport i tall og fakta

Type: Faktaark | Nummer: M-44 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13 Del 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget.

Hva er de nye utviklingsbanene?

Type: Faktaark | Nummer: M-32 | Utgiver: Cicero

27.09.13 De nye utviklingsbanene, Representative Concentration Pathways (RCP), er den siste generasjonen a...

Guidance for Suppliers of Articles

Type: Veileder | Nummer: M-43 | Utgiver: ECHA

26.09.13 This guidance is aimed to help suppliers of articles – i.e. producers, importers, wholesalers and...

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M15 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.09.13 Resultatene av overvåkingen i 2012 kan oppsummeres som følger: Årsgjennomsnitt for konsentrasjone...

Farlig avfall fra bygg og anlegg

Type: Faktaark | Nummer: M-29 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.09.13 Avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet består av store mengder farlig avfall. Feil håndtering av...

Industrielle måleprogram. Hvordan sikre god kvalitet på utslippsdata

Type: Veileder | Nummer: M6 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.09.13 DNV og Justervesenet har på oppdrag fra Miljødirektoratet skrevet denne veilederen som gir et...