Weifa må utføre nye målinger av utslippene

Weifa AS i Kragerø har iverksatt flere viktige tiltak for å redusere utslippene av metylenklorid til luft. Et nytt tilsyn fra Klif avdekket at bedriften fortsatt ikke har god nok kontroll på utslippene av metylenklorid og enkelte andre stoffer.

Kjemiske stoffer og helsefare

  • Metylenklorid (også kalt diklormetan) er en fargeløs og flyktig væske. Stoffet er mye brukt som oppløsningsmiddel i kjemiske prosesser. Selv om metylenklorid er det minst giftige av de enkle klorerte hydrokarbonene, er det klassifisert i kreftkategori 3 - Mulig fare for kreft.
  • Toluen (handelsnavn for metylbenzen) brukes hovedsakelig som løsemiddel, blant annet i maling, lakk, trykkfarger, neglelakk, avfettingsmidler, tynnere og bilpleiemidler. Kan tas opp i kroppen gjennom luftveiene eller huden. Toluen som er kommet inn i kroppen, vil i stor grad lagres i fettvevet. Store doser toluen kan forårsake nerveskader, hjerneskader, fosterskader og skader på spedbarn i ammeperioden
  • Butanol er et mye brukt løsningsmiddel. Butanol er brannfarlig, farlig ved svelging, irriterer huden, gir alvorlig øyeskade, kan forårsake irritasjon av luftveiene og kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Weifa AS i Kragerø i Telemark produserer farmasøytiske produkter og har utslipp av løsemidler til luft og det kommunale avløpsnettet. Bedriften har to anlegg i Kragerø, ett i Gruveveien og et i Fikkjebakke.

Ulovlig høye utslipp

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) fastslo tidligere i år at Weifa har hatt ulovlig høye utslipp av løsemiddelet metylenklorid til luft ved anlegget i Gruveveien. Vi påla bedriften straks å bringe utslippene ned på et lovlig nivå.

Weifa iverksatte en rekke tiltak som skal ha gitt store reduksjoner i utslippene av metylenklorid. Metylenklorid er erstattet med toluen som løsemiddel i deler av produksjonen, og bedriften oppgir at utslippene av metylenklorid er redusert med mer enn 90 prosent.

Klif gjennomførte et nytt tilsyn hos Weifa i Gruveveien, for å kontrollere at tiltakene er tilstrekkelige til å bringe utslippene ned på et lovlig nivå.

Brudd ved avdelingen i Gruveveien

Ved tilsynet på anlegget i Gruveveien avdekket vi to brudd på tillatelsen. Weifa kunne ikke dokumentere godt nok hvordan de reduserte utslippene av metylenklorid er beregnet etter gjennomførte produksjonsendringer.

Bedriften kunne heller ikke redegjøre for hvor store mengder farmasirester eller løsemiddelrester som slippes til det kommunale avløpsnettet.

– Derfor varsler vi at de får et nytt pålegg om nye målinger av utslipp av metylenklorid til luft. Bedriften må også måle utslipp av farmasirester og løsemiddel til det kommunale avløpsnettet, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i  Klif.

Målingene skal utføres av en uavhengig tredjepart, og en rapport med resultater skal oversendes Klif innen 1. juli.

Brudd ved avdelingen i Fikkjebakkje

Weifa har også en avdeling ved Fikkjebakkje utenfor Kragerø. Da Klifs inspektører gjennomførte et tilsyn på dette anlegget, fant de fire brudd på tillatelsen:

  • Bedriften har ikke gode nok beregninger på utslippene av løsemidlet butanol til luft, og hvor mye som slippes ut til det kommunale ledningsnettet
  • Bedriften har ikke utarbeidet et måleprogram i henhold til Klifs krav
  • Bedriften har lagret butanolholdig avfall i kontainere på grusdekke inne på området. Dette er ikke godt nok, fordi farlig avfall av denne typen skal lagres slik at det ikke kan oppstå avrenning til grunnen, overflatevann eller avløpsnett
  • Fangdammen under en tappestasjon for butanol var ikke tett

Weifas avdeling i Fikkjebakkje har fått frist til 14. juni med å bekrefte at de fire bruddene er rettet

Vurdering av helsefare

På oppdrag fra Klif har Folkehelseinstituttet vurdert helseeffekter ved de ulovlig høye utslippene som ble avdekket tidligere i år. De største utslippsnivåene fra februar ville kunne ført til uakseptable nivåer av metylenklorid i omgivelsene, dersom de hadde vedvart hele året.

Målingene ble gjort i en periode der Weifa produserte to farmasøytiske produkter samtidig, noe som førte til høye utslipp. Weifa sier at dette var tilfelle i to perioder à tre uker i 2012. Da Weifa ble klar over de høye utslippene, stanset de umiddelbart parallell produksjon av de to produktene.

Relaterte lenker

Tema