Støtte til sjøbunnopprydding i Agder, Rogaland og Nordland

Klif gir økonomisk støtte til arbeidet med opprydding i forurenset sjøbunn i Arendal, Listerfjordene, Stavanger og Mo i Rana i 2013. Midlene går til tilrettelegging, undersøkelser og risikovurderinger.

Støtte: Klif bevilger blant annet penger til prosjektleder og undersøkeler i Ranfjorden. Foto: Mo i Rana Havn.

Forurenser skal betale

  • Det er den som har forurenset som har ansvar for oppryddingen og for kostnadene til tiltak og undersøkelser.
  • For å få til en helhetlig opprydding i områder der ansvarsforholdene er uklare, og/eller kostnadene er større enn de ansvarlige selv kan bære, har Stortinget bevilget penger over statsbudsjettet til undersøkelser og opprydding. Klif fordeler de statlige pengene etter behov og i tråd med nasjonale prioriteringer. Søknadsfrist for 2014 er 1. oktober 2013.
  • Regjeringens nasjonale handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn omfatter 17 prioriterte fjordområder. Ranfjorden ved Mo i Rana, Stavanger, Lister og Arendal er fire av disse.
Mo i Rana, Stavanger, Listerfjordene og Arendal er prioritert i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. Områdene har sterkt belastede havner med miljøgifter fra tidligere og nåværende industri, som kan forårsake skade på mennesker og natur.

Forurensningene har ført til kostholdsråd for sjømat, og det er satt lokale miljømål for å bedre miljøtilstanden.

– Vi støtter Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Aust-Agder, Flekkefjord kommunes prosjekt Rene Listerfjorder og Stavanger kommune med til sammen 2,5 millioner kroner. I disse fire områdene gir vi økonomisk støtte til undersøkelser, planlegging og informasjonsarbeid om opprydding av forurenset sjøbunn, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Prosjektleder i Stavanger

Stavanger kommune får tildelt 635 000 kroner til å videreføre en prosjektlederstilling i 2013. Prosjektlederen skal sørge for å gjennomføre nødvendige undersøkelser og risikovurderinger, involvere ansvarlige forurensere, og sikre for samarbeid mellom berørte parter.

Sjøbunnen utenfor Stavanger er sterkt forurenset av miljøgifter fra gammal industri og fyllinger. Høye konsentrasjoner av miljøgiftene PAH og PCB har ført til kostholdsråd der det frarådes å spise sjømat fanget i havneområdet.

Tiltak vurderes i Ranfjorden

Fylkesmannen i Nordland har fått innvilget 770 000 kroner, som skal finansiere en prosjektleder. Prosjektlederen skal sørge for videre kartlegging av forurensningskilder, utarbeide en tiltaksplan, og sørge for god informasjon om Ranfjorden til berørte parter i Mo i Rana.

Klif støtter også undersøkelser av forurensede sedimenter i indre Ranfjord med 250 000 kroner. Det har vært et samarbeidsprosjekt der lokale bedrifter og Klif har bidratt økonomisk til en rapport. Rapporten ble fullført i mars 2013 og er tilgjengelig på Fylkesmannens nettsider.

Undersøkelsen viser at Ranfjorden fortsatt er sterkt forurenset med PAH og tungmetaller. Sedimentene i alle undersøkte delområder utgjør risiko for skade på human helse, i hovedsak gjennom konsum av skjell. I Ranfjorden er det kostholdsråd der det frarådes å spise skjell fanget innenfor Bjørnebærvika og Alterneset.

Rapporten viser at det kan være aktuelt med tiltak i kaiområder der båtaktivitet gir spredning av miljøgifter fra sedimentene.

Miljøundersøkelser i Flekkefjord

Flekkefjord er sterkt forurenset som følge av industri og skipsvirksomhet, og det er nødvendig å lage tiltaksplaner. Flekkefjord er en av Listerfjordene, der Farsund, Fedafjorden og Flekkefjord har en felles prosjektleder som koordinerer oppryddingsarbeider.

Klif bidrar i 2013 med 750 000 kroner til miljøundersøkelser og tiltaksvurderinger i Flekkefjord.

Resultatene fra undersøkelsene skal brukes til å gjennomføre risikovurderinger. Sjøbunnen ved Flekkefjord er forurenset av PCB, PAH, TBT og tungmetaller. Høye konsentrasjoner av miljøgiften PCB har ført til kostholdsråd, der det frarådes å spise lever fra fisk i området. Klif bidrar også i arbeidet med opprydding i forurenset sjøbunn i de andre Listerfjordene.

Undersøkelser i Arendal

Arendal har fått tildelt 95 000 kroner. Støtten skal gå til undersøkelser av miljøgifter i blåskjell i Arendals havneområde. Dette vil gi innsikt i hvordan forurensningen påvirker lokalt liv i sjøen. Det planlegges ytterligere undersøkelser i andre nærliggende områder.

Deler av Arendals havneområder er sterkt forurenset av industri, båttrafikk og avrenning fra land. Forhøyede verdier av miljøgifter som PCB og PAH gjør at det er fastsatt kostholdsråd med anbefaling om ikke å spise lever fra fisk fanget i Arendals havneområder.

Relaterte lenker

Tema