Forsurende utslipp ned 3 prosent i 2012

Utslipp av de forsurende stoffene nitrogenoksid, svoveldioksid og ammoniakk, målt som syreekvivalenter, ble redusert med 3 prosent i 2012 ifølge foreløpige tall.

De foreløpige utslippstallene viser at det var reduserte utslipp av nitrogenoksider (NOx) og svoveldioksid (SO 2 ) som bidro mest til reduksjonen i forsurende utslipp fra 2011 til 2012. NOx-utslippene gikk ned 4,0 prosent, mens SO2 -utslippene ble redusert med 4,8 prosent.

Utslippene av ammoniakk (NH3) var omtrent som året før. Utslippene av flyktige organiske forbindelser (NMVOC) og karbonmonoksid (CO) ble også redusert, med henholdsvis 4,7 og 4,4 prosent.

Det viser statistikken for utslipp til luft fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Relaterte lenker

Tema