Sjekk støynivået der du bor

For første gang er det utviklet kart over soner med forskjellig støynivå i de største byområdene her i landet. De digitale kartene gir deg full informasjon om støynivåene i ditt nærområde.


Støy:
Hvis du bor i et av de fem byområdene som nå er kartlagt, kan du zoome deg inn på kartet og finne ut om støynivåene er for høye akkurat der du bor. Kart: Miljøstatus i Norge.

De fem byregionene der støynivået nå får digitale støysonekart er: Oslo, Asker og Bærum, Skedsmo, Oppegård, Lørenskog og Rælingen, Bergen, Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola, Trondheim og Fredrikstad/Sarpsborg.

Helseskadelig støy

Støyreduserende tiltak

 • Regjeringen har satt to mål for støyreduksjon:
  1) Støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999.
  2) Antall personer utsatt for et støynivå på over 38 desibel innendørs skal reduseres med 30 prosent innen 2020, i forhold til 2005.

− Støy er en stor helsebelastning for svært mange mennesker, spesielt i byer og tettsteder. Tiltak mot støy er påkrevet der nivåene er for høye. De nye støykartene avdekker problemområdene og gjør lokale myndigheter bedre i stand til å sette inn treffsikre tiltak mot støy, sier Audun Rosland direktør i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Støykartene er et nyttig verktøy for kommunene som har ansvaret for å lage handlingsplaner mot helseskadelig støy. Handlingsplaner for byområdene skal utarbeides innen utgangen av 2013.

Ny bebyggelse

Støyreduserende tiltak i trafikksammenheng:

 • God praksis i henhold til støyhensyn ved planlegging av ny bebyggelse og ny vei.
 • Legging av støysvake veidekker.
 • Tiltak for økt salg av støyreduserende bildekk og kjøretøy.
 • Lavere fartsgrenser.
 • Støyskjerming og fasadetiltak.
 • Regulering av vegtrafikk gjennom døgnet.

En halv million mennesker er mye eller sterkt plaget av støy. Rundt 200 000 mennesker har problemer med nattesøvnen på grunn av støy. Belastningene kan gi alvorlige helseplager.

Støykartene viser støybelastningen i ulike soner fra vei, fly og bane. Den største kilden til støy er veitrafikk.

− Støysonekartene er et nyttig redskap når man skal planlegge ny bebyggelse, barnehager og andre bygg der mennesker skal bo og oppholde seg, sier Audun Rosland.

Hele Europa

Støy er et problem i byer i hele Europa. Den norske støykartleggingen er en del av et felles europeisk kartleggingsprosjekt, som omfatter alle byområder med mer enn 100 000 innbyggere.

Kartene vil bli oppdateres hvert femte år.

Relaterte lenker

Tema