Mye luftforurensning i europeiske byer

En ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået viser at store deler av Europa har vedvarende problemer med utendørs konsentrasjoner av svevestøv og bakkenært ozon.

Nesten hver tredje europeer som bor i by utsettes for høye konsentrasjoner av svevestøv, som er farlig fordi det trenger inn i følsomme deler av pusteorganene.  Norge har lite lokal luftforurensning sammenlignet med store deler av Europa, men også norske byer sliter periodevis med for dårlig luft.

Illustrasjonsfoto: John Petter Reinertsen.

Forbedringer i Norge

Luftkvaliteten i Norge har blitt betydelig forbedret i løpet av de siste 20 årene, men det er fortsatt problemer knyttet til noen komponenter, hovedsakelig svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2). I Norge var det i 2010 og 2011 kun Trondheim som hadde overskridelser av grenseverdien for svevestøv (PM10).

Behov for tiltak

Det er imidlertid helseeffekter av eksponering for svevestøv ved nivåene som forekommer i flere norske byer. Det er derfor viktig å redusere konsentrasjonene ytterligere, selv om grenseverdien overholdes. Grenseverdien for nitrogendioksid (NO2) overskrides i de største byene og det er behov for å gjennomføre ytterligere tiltak for å redusere konsentrasjonene.

Langtransport berører Norge

Ozon er et betydelig mindre problem i Norge enn på kontinentet, blant annet grunnet klimatiske forhold. Konsentrasjonen var imidlertid over langsiktige mål for beskyttelse av helse i 2011 og dette skyldes hovedsakelig forurensning som transporteres med luftstrømmer fra andre land.

Tema