Klif leter etter kilden til kadmiumforurensning nord for Bodø

Mattilsynet publiserer i dag en undersøkelse som viser høye nivåer av tungmetallet kadmium i taskekrabbe fra Vestfjorden og Lofoten. Klif har satt i gang undersøkelser for å finne kilden til forurensningene.Advarsel
: Mattilsynet innfører nå kostholdsråd for taskekrabber fanget i Vestfjorden og Lofoten. Foto: Wikimedia Commons, Hans Hillewaert.

Kadmium i krabbekjøtt

  • Høsten 2009 påviste svenske matmyndigheter høye kadmiumverdier i krabbeklokjøtt i et parti fra Saltenfjorden. Verdiene oversteg EUs grenseverdier for klokjøtt, og kjøttet kunne ikke omsettes.
  • Mattilsynet kartla sommeren 2010 tungmetaller i taskekrabbe fra områdene utenfor Bodø. Resultatene viste at på 3 av 14 stasjoner lå verdiene over EUs grenseverdi for kadmium i klokjøtt. Ytterligere 4 stasjoner hadde verdier som lå like under grenseverdien.
  • Mattilsynets Distriktskontor for Salten ga en anbefaling om ikke å drive kommersiell krabbefangst i området.

Den nye undersøkelsen fra Mattilsynet viser at problemet med kadmiumforurensning langs kysten av Nordland er større enn tidligere antatt. Nivåene av kadmium er så høye at Mattilsynet advarer mot å spise taskekrabbe fangstet nord for Saltenfjorden i sør og nordover til og med hele Lofoten, opptil og inkludert Nesjøyan (Mjåsundet).

Leter etter kilden

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har tidligere, sammen med Fylkesmannen i Nordland, søkt etter potensielle kadmiumkilder i Salten-området uten å finne sannsynlige kilder. Klif har nå satt i gang en undersøkelse av kadmium i sedimenter i Saltenområdet.

– Vi vil med dette prosjektet forsøke å besvare om forurensningene stammer fra naturlige forekomster i berggrunnen, eller om de kommer av menneskelig aktivitet. Dersom forurensningen skyldes menneskelig aktivitet, håper vi også på å kunne identifisere kilder til forurensningen, sier seksjonssjef Anne Sundbye i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Undersøkelsen blir publisert tidlig i 2013.

Kostholdsråd: Kartet viser omfanget av det området hvor det er funnet krabber med høyt innhold av kadmium. Kart: Miljøstatus.no

Tema