Kontrollerer behandling av metallskrap

Tolv store bedrifter som kverner opp metallskrap skal kontrolleres av forurensningsmyndighetene i september. Ved forrige landsdekkende aksjon i 2007 ble det avdekket mange brudd på miljølovverket.

Fragmentering: Metallskrapet kvernes opp med hurtig roterende hammere og sorteres i ulike fraksjoner. Foto: Klif.

Disse fragmenteringsverkene gjør en viktig jobb med gjenvinning av metall. Samtidig er det viktig at bedriftene sørger for forsvarlig håndtering av avfallet for å hindre forurensning.

- Under aksjonen i 2007 ble det avdekket mange regelverksbrudd hos disse virksomhetene. Derfor er det viktig å følge opp hele bransjen med en ny tilsynsaksjon, sier Bjørn Bjørnstad, direktør i tilsynsavdelingen i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Klif koordinerer aksjonen.

Bilvrak og hvitevarer

Noe av det viktigste er å sjekke at metalldelene er fri for helse- og miljøfarlige stoffer før de males opp. Metallskrapet stammer fra bilvrak, hvitevarer og andre gjenstander som opprinnelig inneholder elektronikk, oljer og annet som er farlig avfall. Dette må fjernes slik at forurensning ikke spres videre til miljøet.

Sjekker i ni fylker

Det er fylkesmennene som stiller krav til fragmenteringsverkene og skal gjennomføre kontrollene. De aller fleste verkene må gjennom en omfattende, to-dagers revisjon. Brudd på regelverket vil bli fulgt opp av fylkesmennene, som ved alvorlige brudd vil vurdere anmeldelse og tvangsmulkt. Fylkesmennene vil blant annet sjekke om fragmenteringsverkene har god nok kontroll på:

  • hva slag avfall de mottar
  • utslipp til luft og vann
  • renseutstyr
  • støy fra virksomheten
  • utsortering av farlig avfall
  • levering av farlig avfall til godkjent behandling

Resultatene fra de ulike fylkene vil bli samlet og oppsummert av Klif.

Tema