Klif kontrollerer tekstilprodusenter

Klif gjennomfører en kontrollaksjon av alle tekstilbedrifter med tillatelse fra Klif denne høsten. Klif skal blant annet kontrollere at bedriftene har god kontroll på utslippene, slik at potensielt skadelige kjemikalier ikke havner i miljøet.

Mulig miljøfare: Tekstilprodusentene bruker ulike kjemikalier til blant annet innfarging og preparering av tekstiler. Foto: iStockphoto

Krav til tekstilbransjen

  • De ni tekstilbedriftene som er regulert av Klif holder til i Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland, Møre og Romsdal, Oppland, og Sør-Trøndelag
  • Tekstilbedriftene er regulert med egne tillatelser etter forurensningsloven
  • Tillatelsene setter strenge grenser for hva bedriftene kan slippe ut til vann og vassdrag
Norge har ni bedrifter som produserer tekstiler og er regulert av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), fordi de bruker kjemikalier i produksjonen og har utslipp til vann. Klif har gjort en full gjennomgang av disse bedriftenes tillatelser, og fra årsskiftet 2011-2012 ble det innført nye og skjerpede krav til kjemikaliebruk og utslipp. Klif skal nå sjekke at miljøkravene blir fulgt opp på en sikker måte.

– Når nye krav blir innført, er det viktig å gjennomføre kontroller for å sjekke at kravene blir forstått og etterlevd, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klif.

Skjerpede krav

Tekstilbedriftene har fått nye og skjerpede krav når det gjelder kontrollen av utslippene til vann, og det er innført nye krav til å risikovurdere utslippenes miljøpåvirkninger. Det siste innebærer at bedriftene skal ha oversikt over miljøkonsekvensene av de kjemikaliene som brukes, og eventuelt bytte ut de kjemikaliene som kan forårsake miljøskader.

Miljøkravene skal følges

Klifs kontrollaksjon skal sjekke at bedriftene har etablert rutiner og andre tiltak som er nødvendige for å etterleve de nye kravene. Vi vil også se på kjemikaliebruken mer generelt, kontrollere at bedriftene etterlever EUs kjemikalieregelverk (REACH), og at de håndterer farlig avfall på en forskriftsmessig måte.

– Klifs tilsyn skal bidra til at miljøkravene bli fulgt. Dersom Klif avdekker forhold som ikke er i overenstemmelse med miljøregelverket, må bedriftene rette opp dette. Ved eventuelle alvorlige brudd vil vi varsle tvangsmulkt og vurdere anmeldelse, sier Bjørn Bjørnstad.

Tema