Endringer i REACH vedlegg XIII og vedlegg XIV gjennomført i norsk regelverk

Kommisjonsforordningene 143/2011 og 253/2011 er nå gjennomført i norsk rett ved en endring av REACH-forskriften. Forskriften som endrer REACH-forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend.

Forordning 253/2011 endrer vedlegg XIII til REACH. Vedlegg XIII inneholder kriterier for å vurdere om stoffer er persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB). Endringene som nå er gjennomført innebærer at kriteriene gir en bedre måte å fange opp alvorlige helse- og miljøeffekter enn tidligere da det åpnes for å bruke flere data i vurderingen.

Forordning 143/2011 endrer vedlegg XIV. Vedlegg XIV er listen over stoffer som er omfattet av krav til godkjenning i REACH. Endringene av vedlegg XIV innebærer at seks stoffer er inkludert i vedlegget. Framstillere, importører og etterfølgende brukere må innen søknadsfristen som står i tabellen søke om godkjenning for hvert bruksområde dersom de fortsatt ønsker å markedsføre eller bruke disse stoffene etter utløpsdatoen. De stoffene som nå er kommet inn i norsk regelverk er:

Stoff Iboende egenskap Siste søknadsfrist Utløpsdato
Musk xylen
(5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen)
veldig Persistent, veldig Bioakkumulerende (vPvB) 21. feb. 2013 21. aug. 2014
MDA
(4,4’-diamino-difenyl-metan)
Kreftfremkallende 21. feb. 2013 21. aug. 2014
DEHP
(bis-2-etyl-heksyl-ftalat)
Reproduksjonsskadelig 21. aug. 2013 21. feb. 2015
BBP
(benzyl-butyl-ftalat)
Reproduksjonsskadelig 21. aug. 2013 21. feb. 2015
DBP
(dibutyl-ftalat)
Reproduksjonsskadelig 21. aug. 2013 21. feb. 2015
HBCDD
(heksabrom-cyklo-dodekan),
og isomerene α-, β- og γ HBCDD
Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (PBT) 21. feb. 2014 21. aug. 2015

EU har vedtatt å inkludere ytterligere 8 stoffer i REACH vedlegg XIV og 23 nye stoffer foreslås underlagt godkjenningsordningen i REACH (se 3. anbefaling og 4. anbefaling). Dette vil tas inn i norsk regelverk ved senere revideringer.
Spørsmål kan rettes til REACH-hjelp

Tema