EUs klimagassutslipp går ned

Det europeiske miljøbyrået (EEA) rapporterer at EUs klimagassutslipp (EU 27) for 2011 er redusert med 2,5 prosent fra 2010.

Hovedårsaken er i følge miljøbyrået at den milde vinteren i 2011 førte til lavere forbruk av gass til oppvarming i husholdningene, samt økt bruk av fornybar energi. Reduksjonen kommer også til tross for økt økonomisk vekst og økt forbruk av kullkraft.

Lavere utslipp i Norge

Norske utslipp gikk også ned 2011. De foreløpige beregningene fra Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) viser at norske klimagassutslipp ble redusert med om lag 2,3 prosent fra 2010. Bortsett fra i 2009, da utslippene gikk ned som følge av lav økonomisk aktivitet, har ikke utslippene vært så lave siden 1995. Utslippene i 2011 var likevel 5,8 prosent høyere enn i 1990.

Norske klimagassutslipp i tonn CO2-ekvivalenter, 1990 – 2011. Kilde: SSB og Klif.

Oljefyring og gassutvinning

Lavere utslipp fra fyring og olje- og gassutvinning har bidratt mest til nedgangen. Som for EU skyldes dette også den milde vinteren. Med unntak av februar var alle månedene i 2011 varmere enn normalt, om man ser Norge under ett. Kombinert med lave elektrisitetspriser var det mer lønnsomt å bruke elektrisitet framfor olje til oppvarming. Det var også utslippsreduksjoner i petroleumssektoren, industrisektoren og fra veitrafikken.

Variasjoner i utslipp fra sektorene i Norge fra 1990-2011.

Tema