Analysemetoder for VOC i maling og lakk er endret

Reviderte analysemetoder for løsemidler i maling, lakk og billakkeringsprodukter er nå tatt inn i norsk regelverk.

Norge har samme regulering som EU for innhold av såkalt flyktige organiske forbindelser, eller VOC, som finnes i produkter som maling, lakk og billakkeringsprodukter.

Flyktige organiske forbindelser (VOC)

  • For mye VOC i inneluften kan være skadelig.
  • Forbindelsene reagerer utendørs med andre gasser i atmosfæren, blant annet nitrogenoksider (NOx), og bakkenært ozon dannes. Ozon er en giftig gass som påvirker vegetasjon, materialer og menneskers helse.
EU har nylig endret sine regler for hvilke analysemetoder som skal brukes når produkter skal analyseres for VOC. Endringene er nå tatt inn i den norske produktforskriften.

ISO-standard revidert

Endringen betyr at den reviderte analysestandarden ISO 11890-2 skal brukes for analyse av VOC-innholdet dersom reaktive fortynnere ikke er til stede. Det blir nå også mulig å bruke analysestandarden ISO 11890-1 fra 2007, hvis VOC-innholdet er 15 vektprosent eller mer og reaktive fortynner ikke er til stede.

Reaktive fortynnere

Det er ingen forandring i krav til analysemetode dersom reaktive fortynnere er til stede. Da skal ASTMD 2369 fra 2003 brukes.

Tema