September 2012

Resirkulert gummigranulat kan brukast trygt

Det er liten grunn til uro over at små bitar oppmalt bilgummi, som blant anna blir brukt... 27.09.12

Stofflisten er opphevet

Den tidligere norske stofflisten er nå opphevet, og erstattes av EUs klassifiserings- og merkingsfortegnelse C&L Inventory. 27.09.12

Konferanse om byutvikling 8. oktober

Den 8. oktober inviterte Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet deltagere fra kommuner, fylkeskommuner og staten til konferansen "Byutvikling for bedre luft og... 27.09.12

Fleire rettleiarar om forureina sjøbotn er revidert

Rettleiar om handsaming av sediment frå 2004 har gjennomgått ein omfattande revisjon. Den har vore til høyring og er no klar. Revisjonen er ei vesentleg oppdatering i tråd med... 26.09.12

Analysemetoder for VOC i maling og lakk er endret

Reviderte analysemetoder for løsemidler i maling, lakk og billakkeringsprodukter er nå tatt inn i norsk regelverk. 25.09.12

Seminarer om kvoteregelverk og søknadsprosess

Klif inviterer kvotepliktige virksomheter til seminar om kvoteregelverket og søknadsprosessen for nye tillatelser til kvotepliktige utslipp. 25.09.12

Mye luftforurensning i europeiske byer

En ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået viser at store deler av Europa har vedvarende problemer med utendørs konsentrasjoner av svevestøv og bakkenært ozon. 24.09.12

Klif leter etter kilden til kadmiumforurensning nord for Bodø

Mattilsynet publiserer i dag en undersøkelse som viser høye nivåer av tungmetallet kadmium i taskekrabbe fra Vestfjorden og Lofoten. Klif har satt i gang undersøkelser for å fin... 21.09.12

Miljøforum 2012

Klif og Norsk Industri arrangere Miljøforum 2012 den 25. og 26. september i Næringslivets Hus, Middelthunsgt 27, Oslo. Påmeldingsfrist til Norsk industri er fredag 21. september. 18.09.12

Ulovleg utslepp i Frierfjorden kostar Yara 2,5 millionar

Klif melde Yara Porsgrunn på Herøya til politiet i juni 2011, etter eit utslepp av 2080 tonn flytande kalksalpeter til Frierfjorden. Telemark politidistrikt har no pålagt Yara e... 18.09.12

Tildeling av vederlagsfrie kvoter fra kvotereserven for industri

Kvotepliktige industrivirksomheter kan nå søke Klif om tildeling av vederlagsfrie klimakvoter fra kvotereserven. 14.09.12

Grunn til å feire

16. september er det 25 år siden den internasjonale avtalen om å beskytte ozonlaget ble... 14.09.12

Tiltak for bedre miljø i Nordsjøen og Skagerrak

Nordsjøen og Skagerrak står overfor store miljøutfordringer. Det er behov for å iverkset... 13.09.12

Strenge krav til produksjonsboring på Goliat

Klif har gitt Eni Norge tillatelse til å bore en avgrensningsbrønn og 22 nye produksjonsbrønner på Goliat-feltet. Tillatelsen ble gitt etter at Eni Norge har forberedt en... 12.09.12

CO2-kompensasjonsordning for industrien

Regjeringen vil etablere en CO2-kompensasjonsordning for industrien for å hindre at norsk industri flytter sin virksomhet til land med en mindre aktiv klimapolitikk. Ordningen... 11.09.12

Må trekke tilbake ulovlig leketøy

Klif pålegger en rekke butikker å stanse salget av et krabbesnøre for barn fordi det... 10.09.12

Endringer i klimakvoteforskriften

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) foreslår endringer i klimakvoteforskriften. Forslagene innebærer endringer for alle kvotepliktige virksomheter, og Klif sender forslag... 10.09.12

Ny jaktstart fri for blyhagl

Mandag 10. september skytes jaktsesongen for småvilt i gang. Klif ber alle landets 90 00... 07.09.12

EUs klimagassutslipp går ned

Det europeiske miljøbyrået (EEA) rapporterer at EUs klimagassutslipp (EU 27) for 2011 er redusert med 2,5 prosent fra 2010. 07.09.12

Klif kontrollerer tekstilprodusenter

Klif gjennomfører en kontrollaksjon av alle tekstilbedrifter med tillatelse fra Klif denne høsten. Klif skal blant annet kontrollere at bedriftene har god kontroll på utslippene... 06.09.12

Endringer i REACH vedlegg XIII og vedlegg XIV gjennomført i norsk regelverk

Kommisjonsforordningene 143/2011 og 253/2011 er nå gjennomført i norsk rett ved en endring av REACH-forskriften. Forskriften som endrer REACH-forskriften er kunngjort i Norsk... 05.09.12

Materialgjenvinning av emballasje er godt for miljøet

I 2011 ble 502 000 tonn emballasje fra husholdninger og næringsliv i Norge gjenvunnet. Dermed gikk hele 95 prosent av emballasjen til materialgjenvinning eller energiutnyttelse.... 05.09.12

Klif til Norges mest miljøvennlige rehabiliterte kontorbygg

I desember 2014 flytter Klif inn i det som skal bli Norges mest miljøvennlige... 05.09.12

Kontrollerer behandling av metallskrap

Tolv store bedrifter som kverner opp metallskrap skal kontrolleres av forurensningsmyndi... 03.09.12

Mekonomen må betale for miljølovbrudd

Butikkjeden Mekonomen må ut med en halv million kroner etter å ha blitt anmeldt av Klif... 03.09.12